Regulamin konkursu pod nazwą ” Rozwiąż quiz edukacyjny i wygraj nagrody”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ Rozwiąż quiz edukacyjny i wygraj nagrody” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen Wł Andersa 38A prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP 542-27-65-590 (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.diagnosis.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
1.6. Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

2. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs będzie trwał w dniach 01.07.2018 – 31.07.2018 roku. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany w pkt 2.2. Regulaminu.
2.2 Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Organizatora
www.diagnosis.pl . Wykorzystywane w tym celu mogą być również plakaty i ulotki informacyjne o Konkursie, rozmieszczone w poradniach diabetologicznych, przychodniach.
2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.diagnosis.pl w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

3. ZASADY KONKURSU

3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu i spełni następujące warunki konkursowe:

3.1.1. Rozwiąże quiz edukacyjny z zakresu diabetologii pod adresem quiz.diagnosis.pl www.diagnosis.pl podając w formularzu konkursowym następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, wiek, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, adres e-mail, model posiadanego glukometru.
3.1.2 oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu na stronie organizatora Konkursu.

4. NAGRODY

4.1 W Konkursie przewidzianych jest łącznie 16 nagród:
a) nagroda główna: 2 ciśnieniomierze Diagnostic DM 300 IHB
b) II nagroda 2  termometryDiagnostic NC 300
c) III nagroda 2 nawilżacze powietrza Pure Air
d) IV nagroda 10 x zestaw lancetów 50szt
4.2 Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.5 Organizator zastrzega prawo doprecyzowania modelu ciśnieniomierza, termometru, oraz zestawu edukacyjnego, o których mowa w pkt. 4.1 lit. a),b), c) jak również, w przypadku braku dostępności na rynku w momencie rozstrzygnięcia konkursu, możliwość zmiany ciśnieniomierza, nawilżacza, termometru na model o parametrach odpowiadających temu modelowi.

4.6 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity Dz.U. z 201012 r. nr 51, poz. 307 ze zm.poz. 361). W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają, by od przekazywanego świadczenia uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych, Organizator, przekazywał będzie nagrodę rzeczowo – pieniężną, składająca się z części rzeczowej w skład której będzie wchodziła jedna z nagród rzeczowych (określonych w pkt 4.1) oraz z części pieniężnej, której wysokość będzie ustalona według następującego wzoru [(wartość części rzeczowej *10/9) – wartość części rzeczowej]. Część pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi, lecz zostanie ona przekazana właściwemu organowi podatkowemu, jako zryczałtowany podatek, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora przystępując do Konkursu.

5. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureaci konkursu w liczbie 16 (słownie: szesnastu) zostaną wyłonieni w drodze wyboru spośród osób, które uzyskają najwyższy wynik z odpowiedzi na pytania zawarte w quizie edukacyjny i które wypełnią określone w pkt 3 Regulaminu pozostałe warunki konkursowe, tj. podadzą swoje dane określone w pkt 3.1.1 Regulaminu oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zakresem wskazanym w formularzu konkursu. W przypadku, gdy więcej niż 15 Uczestników poda wszystkie poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe wyłonienie laureatów następować będzie przy uwzględnieniu kryterium, który z Uczestników pierwszy odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania konkursowe.
5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.
5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki, a w przypadku osób niepełnoletnich, przedstawienia dodatkowo pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział w konkursie, W przypadku osób niepełnoletnich przesyłka zostanie wydana rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.
5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Organizator (tj. Diagnosis Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. W. Andersa 38A, 15 – 113 Białystok) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
6.2 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania na zasadach przewidzianych w ustawie, o której mowa w pkt 6.1
6.3 Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest to jeden z warunków konkursowych określonych w pkt 3.1.2 Regulaminu, od którego uzależniony jest udział w Konkursie.

6.4.  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania konkursu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

7. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
7.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
7.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
8.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.
8.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.
8.4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Diagnosis © Wszystkie prawa zastrzeżone

”gansa.pl